REGULAMIN PROGRAMU „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY”

I. Informacje ogólne

1. Regulamin Programu „Gwarancja najniższej ceny” (dalej: Regulamin) określa zasady uzyskania obniżenia ceny lub zwrotu różnicy za zakupiony towar.

2. Regulamin obowiązuje na terenie Polski i dotyczy zakupu produktów w sklepie internetowym www.inventio.info.pl.

3. Program został zorganizowany przez firmę Inventio - meble Sławomir Gieniusz
ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5451274191, REGON: 200850614, adres e-mail: inventio-meble@wp.pl, numer telefonu: 606 913 639.

II. Zasady realizacji Programu

1. W Programie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie Klienci sklepu Inventio-meble będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, Regulamin przewiduje:

a) możliwość obniżenia ceny produktu oferowanego w sklepie Inventio-meble - dotyczy sytuacji gdy warunki uzasadniające uzyskanie obniżenia ceny zaistniały przed dokonaniem zakupu

b) zwrotu różnicy w cenie produktu za zakupiony towar w sklepie Inventio-meble - dotyczy to sytuacji gdy warunki uzasadniające zwrot różnicy zaistniały w terminie 7 dni od dokonania zakupu.

3. Warunkiem uzyskania obniżenia ceny albo zwrotu różnicy w cenie jest wykazanie przez Klienta, że w stosunku do produktu objętego gwarancją najniższej ceny, istnieje produkt identyczny, dostępny za niższą cenę obowiązującą w okresie trwania Programu. Przy tym należy uwzględnić przy tej niższej cenie ewentyalne koszty transportu  składające się  na finalne koszty calkowite które należałoby ponieść z tytułu zakupu przedmiotowego  produktu. Wynika to z faktu iż Sklep inventio-meble realizuje dostawę wraz z wniesieniem zamówionych produktów w cenie produktu widniejącej na stronie www.inventio.info.pl. Produktem identycznym jest produkt tego samego modelu czy rodzaju z identycznymi oznaczeniami kodowymi producenta: rozmiar, kolor, parametry techniczne oraz właściwości, jak produkt objęty Programem, pełnowartościowy, nie pochodzący z ekspozycji, dostępny w sprzedaży na terenie Polski w ofercie sklepów internetowych. Cena produktu identycznego musi być wyrażona w walucie złoty polski.

4. Aby otrzymać produkt po cenie stosowanej w innych sklepach internetowych należy przed dokonaniem zakupu produktu objętego Programem wysłać zgłoszenie na adres
e-mail: kontakt@inventio.info.pl, zamieszczając w jej treści link do witryny sklepu internetowego wskazujący na niższą cenę produktu identycznego, od ceny oferowanej przez sklep Inventio-meble. W tytule wiadomość należy zawrzeć dopisek „Gwarancja najniższej ceny”.

5. Sklep Inventio-meble zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji określonych
w Rozdziale II. pkt. 3. Wiadomość e-mail niekompletna nie zostanie rozpatrzona.
W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione przez Klienta informacje nie spełniają wymogów określonych w Rozdziale II. pkt. 3 niniejszego Regulaminu lub też nie spełniają wymogu autentyczności, Sklep Inventio-meble ma prawo odmówić obniżenia ceny lub zwrotu różnicy w cenie.

6. W ramach niniejszego Programu objęte są towary będące w stałej ofercie sklepu Inventio-meble. Produkt musi być możliwy do zamówienia u producenta.​

III. Reklamacja

1. Prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Programu przysługuje każdemu Klientowi. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację
(imię, nazwisko, adres do korespondencji), powód reklamacji z określeniem żądania reklamacyjnego. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail inventio-meble@wp.pl w terminie 7 dni roboczych od wysłania zgłoszenia zgodnie z Rozdziałem II. pkt. 4 Regulaminu.

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie nie później niż 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania. Organizator informuje drogą e-mail Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu w każdym czasie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane, a zmieniony Regulamin nie będzie nakładał na nich innych niż uprzednio obowiązków.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

Gwarancja
Jakości
Gwarancja
najniższej ceny
Profesjonalna
obsługa
Bezpieczne
zakupy
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami