REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INVENTIO-MEBLE

I. Podmiot prowadzący Sklep internetowy Inventio-meble

Sklep internetowy Inventio-meble (dalej „Sklep”) jest prowadzony pod adresem www.inventio.info.pl przez Sławomira Gieniusz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Inventio-meble Sławomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 54512714191, REGON: 200850614, adres poczty elektronicznej: inventio-meble@wp.pl lub kontakt@inventio.info.pl, numer telefonu: (+48) 606 913 639 (koszt połączenia standardowego według cennika właściwego operatora).

II. Wyjaśnienie pojęć występujących w treści Regulaminu

1. Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również ogóle warunki zawierania umowy kupna sprzedaży.

2. Sklep - sklep internetowy należący do Usługodawcy/Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.inventio.info.pl, zajmujący się sprzedażą mebli, oświetlenia oraz artykułów dekoracyjnych.

3. Sprzedawca - Sławomir Gieniusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inventio-meble Sławomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 54512714191, REGON: 200850614, adres poczty elektronicznej: inventio-meble@wp.pl lub kontakt@inventio.info.pl, numer telefonu: (+48) 606 913 639 (koszt połączenia standardowego według cennika właściwego operatora).

4. Klient- każdy podmiot będący Usługobiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę kupna sprzedaży ze Sprzedawcą (Usługodawcą), będący Konsumentem lub nieposiadający statusu Konsumenta (osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

5. Kupujący - każdy podmiot będący Usługobiorcą (Klientem), który zawarł umowę kupna sprzedaży ze Sprzedawcą, będący Konsumentem lub nieposiadający statusu Konsumenta (osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

6. Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną zdolną do dokonania czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Usługobiorca - Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

8. Usługodawca - Sławomir Gieniusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inventio-meble Sławomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 54512714191, REGON: 200850614, adres poczty elektronicznej: inventio-meble@wp.pl lub kontakt@inventio.info.pl, numer telefonu: (+48) 606 913 639 (koszt połączenia standardowego według cennika właściwego operatora).

9. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym w procesie rejestracji przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Założenie Konta przez Klienta jest jednoznaczne z brakiem konieczności wprowadzania danych osobowych przy kolejnych Zamówieniach.

10. Rejestracja - oznacza jednorazową czynność faktyczną, polegającą na założeniu przez Usługobiorcę Konta w oparciu o Formularz Rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

11. Formularz Rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta, będący jednocześnie Formularzem Zamówienia.

12. Formularz Zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

13. Zamówienie - pozbawione wad oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy kupna sprzedaży towaru określonego w szczególności co do rodzaju i liczby. Każdy Klient może złożyć Zamówienie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

14. Towar - prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

15. Umowa - umowa kupna sprzedaży zawarta za pośrednictwem Internetu pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, w myśl zasad określonych w treści niniejszego Regulaminu.

16. Dostawa - jest to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu zamówionego towaru za pośrednictwem Dostawcy.

III. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy kupna sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu dostępnego na stronie internetowej www.inventio.info.pl

2. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

3. Ceny umieszczone przy każdym produkcie podawane są w walucie złoty polski, w kwocie brutto.

4. Sprzedaż oferowanych w Sklepie towarów obejmuje terytorium Unii Europejskiej.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie wysokości cen oferowanych towarów, wprowadzania, jak również wycofania towarów, obejmowania wybranych towarów promocją, czy wyprzedażą. Zamówienia złożone przed wejściem w życie wprowadzonych zmian, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.

6. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy (Inventio-meble), logotypu, domeny, strony internetowej stanowią własność Sprzedawcy uprawnionego do określenia zasad korzystania z nich przez inne podmioty (wyłączając logotypy oraz zdjęcia służące prezentacji usług i wybranych towarów, do których to prawa autorskie posiadają podmioty trzecie).

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów.

IV. Program “Gwarancja najniższej ceny”

1. W trosce o naszych Klientów i ich satysfakcję z zakupów dokonywanych w Sklepie, realizujemy Program „Gwarancja Najniższej Ceny” (dalej: Program) gwarantujący Klientowi pewność, że wybrany produkt zakupiony został po możliwie najniższych kosztach. Programem objęte są wyłącznie pełnowartościowe artykuły, których stan jakościowy nie odbiega od standardowej jakości oferowanej przez producenta.

2. Szczegółowy Regulamin Programu znajduje się na stronie Sklepu w zakładce „Gwarancja najniższej ceny”.

V. Zasady korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Sklepie

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a) Konto - w celu jego założenia należy wypełnić dostępny w zakładce „Rejestracja” Formularz Rejestracyjny służący do stworzenia Konta. W Formularzu Rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Klienta imienia i nazwiska oraz adresu e-mail wraz z hasłem. Po kliknięciu pola „Zapisz” należy wypełnić Formularz edycji danych w utworzonym Koncie podając adres: ulicę, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj oraz numer telefonu kontaktowego. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem powinien podać nazwę firmy oraz numer NIP. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny usunąć Konto, tj. zrezygnować z jego posiadania poprzez wysłanie do Sprzedawcy takiego żądania pisemnie na adres: Inventio-meble Slawomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@inventio.info.pl

b) Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania konkretnego produktu wraz z oznaczeniem jego sztuk, następnie kliknięcia przycisku „Kup teraz”, który powoduje pojawienie się okienka z komunikatem monitorującym dodanie produktu do koszyka. Klient ma do wyboru dwa pola w okienku „Złóż Zamówienie”, bądź „Kontynuuj zakupy”. Po kliknięciu pola „Złóż Zamówienie” Klient zostaje przeniesiony do podstrony zawierającej Podsumowanie Koszyka, w którym widnieją: koszt produktu / produktów, koszt dostawy oraz koszt całkowity Zamówienia. Klient weryfikując zawartość koszyka ma dwa pola do wyboru: „Złóż Zamówienie”, bądź „Kontynuuj zakupy”. Po kliknięciu przycisku „Złóż Zamówienie” Klient przechodzi do wypełnienia Formularza Zamówienia składającego się z czterech (1-4) poziomów, na których ma prawo do samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, kierując się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami:

(1) Dane kontaktowe - na tym etapie Klient ma do wyboru napis: „Zakupy bez zakładania konta”, bądź „Mam już konto i chcę się zalogować”. Wybierając „Zakupy bez zakładania konta” Klient podaje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) i jednocześnie pytany jest o to czy chce opcjonalnie stworzyć Konto. Klient wybierając opcje „Mam już konto i chcę się zalogować” składa Zamówienie jako posiadacz Konta i wówczas loguje się do Konta podając adres e-mail oraz hasło. W obu wariantach Klient następnie klika przycisk „Dalej” i przechodzi do kolejnego (2) poziomu.

(2) Adresy - na tym etapie Klient podaje dokładny adres dostawy (imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP firmy, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz numer telefonu kontaktowego, decydując jednocześnie czy dane mają być użyte także jako adres do faktury. Klient może dodać odrębny adres do faktury jeżeli różni się on od adresu dostawy. Następnie klikając przycisk „Dalej” Klient przechodzi do kolejnego (3) poziomu.

(3) Sposób dostawy- na tym etapie Klient dokuje wyboru sposobu dostawy pomiędzy: przesyłką kurierską lub odbiorem osobistym w siedzibie Sklepu. Komunikat o kosztach dostawy pojawia się już przy edycji produktu dodanego do koszyka, następnie cały czas w Formularzu Zamówienia. Na tym etapie Klient ma możliwość dodania w stosownym /checkbox’ie uwagi do Zamówienia, następnie klikając przycisk „Dalej” przechodzi do ostatniego (4) poziomu.

(4) Płatność - na tym etapie Klient wybiera formę płatności. Przed dokonaniem płatności zostaje poproszony o sprawdzenie Zamówienia i wyrażenie zgody na warunki usługi zgodne z Regulaminem oraz warunki odstąpienia od umowy. Na tym etapie Klient przechodzi do kliknięcia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, ulegając zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

c) Newsletter - zapisanie się do Newslettera w celu otrzymywania na bieżąco informacji o nowościach i promocjach wymaga podania przez Usługobiorcę w sekcji Newsletter widocznej na stornie Sklepu adresu e-mail, następnie kliknięcia pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się także zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w Formularzu Zamówienia. Wówczas z chwilą złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny wypisać się z Newslettera tj. zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie takiego żądania do Usługodawcy pisemnie na adres: Inventio-meble Slawomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@inventio.info.pl

2. Przez korzystanie ze Sklepu rozumie się dokonanie przez Klienta faktycznej czynności zmierzającej do zapoznania się z treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Obowiązują następujące zasady wypełniania Formularza Rejestracyjnego oraz Formularza Zamówienia:

a) Klient powinien wypełnić wszystkie obligatoryjne pola. Wszystkie pola oznaczone jako „opcjonalne” Klient wypełnia tylko jeżeli taka czynność wynika z jego woli,

b) Klient powinien ustalić indywidualne hasło oraz zachować poufność i nie udostępniać go osobom trzecim,

c) Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Zamówienia danych tylko dotyczących jego osoby i tylko zgodnych z prawdą,

d) Klient dokonując procesu Rejestracji, procesu Zamówienia powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie stosownego pola tj. checkbox’u. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług sprzedaży towaru przez Sprzedawcę.

4. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
5. Założenie Konta jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na zapisanie do Newslettera, jak również na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Inventio-meble w celach marketingowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem Polityki Prywatności. Z upoważnieniem Sprzedawcy przez Klienta do przetwarzania jego danych osobowych, udostępnionych w Formularzu Rejestracyjnym wiąże się zgoda na otrzymywanie na adres e-mail informacji handlowych od Sprzedawcy.

6. Wypełniając Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie umieszczonych w nim danych, w celu obsługi i realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie Administratorem danych.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz prawo kontroli i ich przetwarzania. Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do usunięcia i wprowadzania nowych danych osobowych. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia - tzw. „prawo zapomnienia”. Szczegółowe regulacje w zakresie polityki prywatności zostały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

8. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie bez uprzedniej rejestracji dokonanej w celu utworzenia Konta. Decyzja o założeniu konta jest opcjonalna i należy do Klienta.

9. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie przy pomocy Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.

10. Niezbędne do korzystania z Usług Elektronicznych dostępnych na stronie internetowej Sklepu www.inventio.info.pl wymagane jest posiadanie przez Klienta:

a) urządzeń technicznych pozwalających na dostęp do Internetu (komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne),

b) aktywnego konta poczty elektronicznej,
c) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, m.in. Mozilla Firefox w wersji 56 i nowszej lub Internet Explorer w wersji 9 i nowszej, Opera w wersji 48 i nowszej, Google Chrome w wersji 40 i nowszej,
d) uruchomionej w przeglądarce internetowej opcji zapisu plików Cookies.

VI . Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie

1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę (mającą charakter bezterminowy i ciągły) o świadczenie Usługi Elektronicznej „Konto” w Sklepie w drodze pisemnego oświadczenia wysłanego na adres: Inventio-meble Slawomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@inventio.info.pl

2. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

3. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę (mającą charakter bezterminowy i ciągły) o świadczenie Usługi Elektronicznej „Konto”, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.


VII. Warunki zawarcia umowy kupna sprzedaży i realizacja Zamówienia

1. Parametry techniczne i użytkowe, ceny, ogłoszenia, cenniki, reklamy oraz inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów widniejące na stronie Sklepu podane są w walucie złoty polski lub po kliknięciu ikonki waluty w górnym Menu w Euro, w kwocie brutto zawierającej podatek VAT.

3. Sprzedający umożliwia składanie zamówień poprzez:

a) elektroniczny Formularz Zamówienia lub Formularz Kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Sklepu, jak również poprzez wiadomość wysłaną na adresy e-mail: kontakt@inventio.info.pl lub inventio-meble@wp.pl - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

b) kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerami telefonów 606 913 639 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00 oraz w soboty od 9.00-15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia standardowego naliczany jest według cennika właściwego operatora).

4. Warunki zawarcia Umowy kupna sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Formularza Kontaktowego oraz wiadomości wysłaną na adres e-mail:
a) zawarcie Umowy kupna sprzedaży jest konsekwencją złożonego przez Klienta Zamówienia,
b) po złożeniu przez Klienta Zamówienia przez Formularz Zamówienia zostaje systemowo wysłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia wiadomość potwierdzająca,

c) po złożeniu przez Klienta Zamówienia przez Formularz Kontaktowy lub adres e-mail Sklepu wraz z przesłaniem niezbędnych do jego realizacji danych (imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, ulica, kod i miasto, Państwo) Sprzedawca wystawia proformę i wysyła ją Klientowi na adres e-mail w celu weryfikacji poprawności danych oraz potwierdzenia realizacji Zamówienia (dotyczy przekazania do realizacji Zamówień za pobraniem) lub w celu wskazania Klientowi kwoty i terminu opłaty (dotyczy Zamówienia opłacanego w formie przelewu bankowego zgodnie z danymi w proformie).

d) w przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@inventio.info.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 606 913 639. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość na podany adres e-mail, potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.

e) Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail o przekazaniu Zamówienia do realizacji. Jest to moment zawarcia Umowy kupna sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Zawarcie Umowy kupna sprzedaży za pośrednictwem telefonu:

a) Klient składający Zamówienie podczas rozmowy telefonicznej lub w formie wiadomości sms powinien wskazać produkt, cenę oraz przesłać stosowne dane niezbędne do realizacji Zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy: ulica, kod i miasto, Państwo). Wskazane dane są niezbędne do wystawienia faktury proforma, następnie wysłania jej Klientowi na adres e-mail w celu weryfikacji poprawności danych i potwierdzenia realizacji Zamówienia (dotyczy przekazania do realizacji zamówień za pobraniem) lub w celu wskazania Klientowi kwoty i terminu opłaty (dotyczy Zamówienia opłaconego w formie przelewu bankowego zgodnie z danymi w proformie).

b) w przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@inventio.info.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 606 913 639. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość na podany adres e-mail potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości e-mail zatytułowane „Przyjęto Zamówienie” ze wskazaniem jego numeru - dotyczy to Zamówień składanych poprzez Formularz Zamówienia, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej e-mail kontakt@inventio.info.pl, a także przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy wraz z Towarem specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

7. Zamówienie złożone prze Klienta zostaje przekazane do realizacji wraz z momentem:

a) zaksięgowania na koncie Sprzedającego należnej kwoty w sytuacji wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Sklepu,

b) zaksięgowania na koncie Sprzedającego wpłaty zaliczki w wysokości 50 % wartości Zamówienia w sytuacji wyboru przez Klienta płatności polegającej na: wpłacie 50 % zaliczki na poczet realizacji Zamówienia, następnie 50 % przy odbiorze przesyłki.

c) zaksięgowania na koncie Sprzedającego należnej kwoty w sytuacji wyboru przez Klienta płatności elektronicznej (BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym)

d) potwierdzenia zwrotnego przez Klienta w odpowiedzi na wysłaną przez Sprzedającego wiadomość e-mail, zawierającą fakturę proformę w związku ze złożonym Zamówieniem oraz prośbę o weryfikację poprawności danych i potwierdzenia przekazania Zamówienia do realizacji w sytuacji wyboru przez Klienta płatności za pobraniem.

8. Okres realizacji Zamówienia jest uzależniony od dostępności zamówionego produktu. Informacja o dostępności jest podana przy każdym produkcie oferowanym w Sklepie i wynosi od 3 - 42 dni, licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia lub od dnia zaksięgowania wpłaty należności w związku z dokonanym Zamówieniem przez Kupującego.

9. W razie braku dostępności produktu sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta, który złożył Zamówienie, o zaistniałych okolicznościach i podać mu najbliższy wiarygodny termin dostawy. Jeżeli realizacja okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie całości lub części złożonego Zamówienia, ewentualnie zaproponować alternatywne, korzystne rozwiązanie.

10. Dowodem dokonania zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Klient otrzymuje dokument poświadczający dokonanie zakupu wraz z towarem lub w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

VIII. Akceptowane metody płatności

1. Kupujący dokonuje wyboru płatności podczas składania Zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia i akceptuje następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Dotyczy tylko Zamówienia o wartości do 3.000,00 zł. włącznie,

b) płatność zaliczki w wysokości 50 % wartości Zamówienia przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy w banku: ING Bank Śląski: 34 1050 1025 1000 0091 4734 5178. Dotyczy tylko Zamówienia o wartości przekraczającej 3001,00 zł. Klientowi, który wybrał taki sposób płatności zostanie wysłana na adres e-mail faktura proforma zawierająca adnotację o wyborze płatności: 50 % zaliczki na poczet realizacji Zamówienia, następnie 50 % przy odbiorze przesyłki,

c) płatność pełnej wartości Zamówienia przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy w banku: ING Bank Śląski: 34 1050 1025 1000 0091 4734 5178,

d) płatność elektroniczna prowadzona przez PAYU.PL - PayU SA https://www.payu.pl/themes/custom/bc_foundation/images/payu-logo.png, z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3. W przypadku niektórych produktów Sprzedawca może zastrzec sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

4. Na każdy sprzedawany towar jest wystawiany dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki zawierającej zamówiony towar lub przesyłany oddzielnie listem poleconym lub pocztą e-mail.

IX. Warunki i koszty dostawy

1. Sprzedawca zapewnia Klientowi DOSTAWĘ GRATIS Z WNIESIENIEM -dotyczy wysyłek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty wysyłki produktów poza granice Polski są indywidualnie ustalane z Klientem.

2. Sprzedawca udostępnia poniższe sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem z wniesieniem gratis

b) transport własny Sprzedawcy,
c) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

3. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej Unii Europejskiej.

4. Kupujący jest informowany o DOSTAWIE GRATIS Z WNIESIENIEM w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia. DOSTAWA GRATIS Z WNIESIENIEM obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyceny transportu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są wykonywane indywidualnie na potrzeby realizowanego Zamówienia.

5. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi co do zasady od 1do maksymalnie 6 tygodni. Chyba, że w opisie danego Produktu lub podczas składania Zamówienia przez Klienta podano krótszy lub dłuższy termin dostawy.

6. Termin dostawy liczy się w następujący sposób:
a) od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy- w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej online lub kartą płatniczą online.
b) od dnia zawarcia Umowy kupna sprzedaży - w przypadku płatności za pobraniem w dniu dostawy.

7. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia lub w wysłanej Sprzedającemu wiadomości e-mail, mms, sms. Sklep informuje niezwłocznie Klienta o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, uniemożliwiającym dokonanie wysyłki lub mogącym skutkować jej opóźnieniem. Dotyczy sytuacji kiedy dana nieprawidłowość jest realna do zweryfikowania przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca zapewnia usługę DOSTAWA GRATIS Z WNIESIENIEM - HOME DELIVERY zawierającą opcje wniesienia zamówionego towaru do miejsca docelowego dostawy oraz ROZPAKOWANIA przesyłki  i za zgodą Zamawiającego zabranie kartonów.

9. Kupujący jest ZOBLIGOWANY, aby przy odbiorze przesyłki:

a) zweryfikować oryginalność sposobu zapakowania i zabezpieczenia towaru,

b) zweryfikować stan kartonu na zewnątrz, jak również stan zawartości przesyłki wewnątrz kartonu, poprzez otworzenie w obecności Kuriera otrzymanej przesyłki. Zamawiający ma OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA. Jest to obligatoryjne podczas dostawy. Sprzedawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą oraz możliwości obejrzenia towaru podczas dostawy, po to aby kupujący miał pełen komfort dostawy zamówionego towaru i zweryfikowania jego stanu podczas dostawy. Podczas dostawy firma kurierska wykonuje zdjęcia kartonu, jak również zawartości przesyłki ad probationem tj. dla celów dowodowych.

10. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braków oraz nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki, należy sporządzić w obecności Kuriera protokół szkody, będący podstawą do uznania reklamacji i bez uzasadnionej zwłoki poinformować o tym Sprzedawcę drogą telefoniczną.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć:

a) w formie pisemnej na adres: Inventio-meble Sławomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”.

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@inventio.info.pl z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”.

2. Przykładowy wzór Formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie można pobrać tutaj.

3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umów, w których Sprzedawca wydaje Produkt od momentu jego otrzymania przez Kupującego,

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedawca jest zobligowany do zwrotu płatności w sposób jakim posłużył się Kupujący, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

5. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient może również przekazać Produkt osobiście bądź przekazać osobie, wskazanej przez Sprzedawcę. Klient może zwrócić Produkt na adres: Inventio-meble Sławomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki. 

6. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu producenta. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, nienaruszonym, kompletnym, bez widocznych śladów użytkowania, zniszczenia bez poddawania go uprzedniemu zmontowaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany Formularz Zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że Sprzedający nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.

8. Możliwe są koszty związane z odstąpieniem od umowy, do których Sprzedawca może zobowiązać Konsumenta:

a) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

b) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pełnej należności  Konsumentowi w związku z pomniejszeniem jej o poniesione przez Sprzedawcę koszty logistyczne / sprowadzenia towaru pod zamówienie Konsumenta od Dostawcy/Producenta/ Dystrybutora  znajdującego się na terenie Polski lub poza granicami Polski.

c) zapis z pkt b) dotyczy także sytuacji w której  Konsument poinformuje Sprzedającego o rezygnacji z zamówienia w momencie kiedy Konsument jeszcze nie otrzymał zamówionego produktu, natomiast procedura związania ze sprowadzeniem przez Sprzedającego towaru została uruchomiona a Sprzedający opłacił zamówienie i zlecił transport zamówionych  produktów  u Dostawcy/Producenta/Dystrybutora o czym Konsument zostaje na bieżąco informowany. Wówczas Sprzedający ma prawo obciążenia Konsumenta kosztami transportu sprowadzonego pod zamówienie Konsumenta towaru. Zapis obowiązuje w sytuacji kiedy Konsument w momencie składania zamówienia został poinformowany o kosztach dostawy towaru, jak również kiedy zamówił towar w ramach Projektu "Dostawa gratis".

d) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu otrzymanego, zamówionego produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprawdzenia zwróconego towaru po jego otrzymaniu, pod kontem stanu jakościowego oraz ilościowego. Sprzedawca uwzględni zwrot towaru jeżeli będzie on kompletny, a jego akcesoria nie będą uszkodzone, nie będą posiadały śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta opłaconego z góry na poczet jego realizacji, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

12. W razie skutecznego odstąpienia od umowy należy uznać ją za niezawartą.

XI. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Klienta:
a) w formie pisemnej na adres: Inventio-meble Sławomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki z dopiskiem: „Reklamacja”,

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@inventio.info.pl z dopiskiem: „Reklamacja”.

2. Zgłoszenie reklamacyjne odbywa się za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje” oraz do pobrania tutaj.

3. W Formularzu Reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie:

a) informacji o przedmiocie reklamacji, w szczególności wskazanie rodzaju wady oraz daty jej wystąpienia. W sytuacji zauważenia wad produktu po dostarczeniu towaru, a przed jego zmontowaniem i użytkowaniem, Klient powinien wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym przesłać zdjęcia elementu posiadającego wady oraz zdjęcie z zaznaczeniem wadliwego elementu na Instrukcji montażu, jak również zdjęcie kartonu z widoczną etykietą identyfikującą reklamowany produkt. Podstawą reklamacji każdego produktu jest dołączenie skanu faktury VAT lub paragonu fiskalnego przekazanego Klientowi wraz z dostarczonym towarem. Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy, podstawę reklamacji stanowi protokół szkody potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

b) żądania, co do oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji np. naprawy rzeczy elementu lub jej wymiany na nowy wolny od wad.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy wolny od wad. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę o 10 % albo zwróci - na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy - pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 7 (siedmiu) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta w przypadku zakupu przez Konsumenta lub 12 miesięczną w przypadku zakupu przez Klienta nie będącego Konsumentem. Gwarancji nie podlega towar uszkodzony podczas montażu lub niewłaściwym użytkowaniu.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje obejmujące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do procedur pozostają w wolnym dostępie w siedzibach oraz na oficjalnych stronach internetowych rzeczników praw konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

2. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy kupna sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).XIII. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów, którzy nie są jednocześnie Konsumentami.

2. W przypadku Klientów, którzy nie są jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także wymagać od Klienta dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy kupna sprzedaży.

3. Klient, który nie jest jednocześnie Konsumentem jest zobowiązany do wykonania swojego zobowiązania z tytuły Umowy kupna sprzedaży, w szczególności zapłaty podanej ceny za produkt oraz jego odbiór nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy kupna sprzedaży, chyba że Umowa stanowi inaczej.

4. Produkty, które są przedmiotem Umowy kupna sprzedaży zawartej z Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia należności z tytułu złożonego Zamówienia, uwzględniającej także koszty dostawy.

5. W sytuacji przesłania produktu do Klienta, który nie jest jednocześnie Konsumentem, Klient zobowiązany jest do zweryfikowania stanu przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy odbiorze nadanej przesyłki. Jeżeli Klient stwierdzi, że uszkodzenie produktu nastąpiło w czasie przewozu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, który nie jest jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej należności oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy kupna sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta, który nie jest jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody, które są przewidywalne w momencie zawarcia Umowy kupna sprzedaży, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconego zysku.

7. Wszystkie spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny mogą zostać skierowane do mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości w przeciwnym razie zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy) .

3. Regulamin obowiązuje od dnia 2 czerwca 2014 r. (ze zm. z15.05.2018 r. i 2 marca 2019 r.). Usługobiorca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Ponadto Sprzedawca (Usługodawca) zobowiązuje się do wysłania zmienionej treści regulaminu na adres e-mail wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie. W sytuacji braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie Usług Elektronicznych.

4. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę (Sprzedawcę) jak i Usługobiorców (Klientów) w terminie 3 dni od momentu opublikowania zmian na stronie internetowej Sklepu www.inventio.info.pl

5. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają pod postanowienia Regulaminu obowiązującego w momencie ich złożenia.

6. Jednolity tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Sklepu www.inventio.info.pl w zakładce Regulamin.

7. Regulamin Sklepu Inventio-meble można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w dowolnym, dogodnym momencie poprzez jego wygenerowanie następnie wydrukowanie lub zapisanie na dogodnym nośniku.

Gwarancja
Jakości
Gwarancja
najniższej ceny
Profesjonalna
obsługa
Bezpieczne
zakupy
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami